Zewnętrzne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Tekst ujednolicony Ustawy, opublikowany 1 marca 2021 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie kryteriów oceny programowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8

Wewnętrzne:

UCHWAŁA NR 109/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 grudnia 2020r.
w przedmiocie działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 130/2019  Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

 

ZARZĄDZENIA:

ZARZĄDZENIE NR 150/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie samofinansujących się form kształcenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

ZARZĄDZENIE NR 149/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik

ZARZĄDZENIE NR 133/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli akademickich w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 225/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik

ZARZĄDZENIE NR 201/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli akademickich w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 191/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie wliczania godzin dydaktycznych i innych zadań dydaktycznych do pensum oraz obowiązku prowadzenia konsultacji realizowanych przez nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 190/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 190/2021

ZARZĄDZENIE NR 76/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wliczania dodatkowych godzin do pensum w ramach systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 68/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik nr 1  indywidualny przydział zajęć dydaktycznych
załącznik nr 2 plan pracy instytutu
załącznik nr 3 korekta do indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych
załącznik nr 4 indywidualne sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

ZARZĄDZENIE NR 150/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

ZARZĄDZENIE NR 133/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie samofinansujących się form kształcenia

Załącznik nr 3 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
Załącznik nr 4 karta nowotworzonych studiów podyplomowych
Załącznik nr 5 karta uruchomienia kolejnego cyklu studiów podyplomowych
Załącznik nr 6 karta nowotworzonej innej formy kształcenia
Załącznik nr 7 karta uruchomienia kolejnego cyklu innej formy kształcenia
Załącznik nr 8 kalkulacja finansowa
Załącznik nr 9 obciążenia zajęciami dydaktycznymi
Załącznik nr 10 potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy kształcenia prowadzonej na zasadzie samofinansowania
Załącznik nr 11 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 12 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 13 wniosek w sprawie wypłaty wynagrodzeń za godziny dydaktyczne lub za promotorstwo na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach
Załącznik nr 14 wniosek w sprawie przyznania dodatku zadaniowego finansowanego ze środków studiów podyplomowych, kursów i szkoleń
Załącznik nr 15 rozliczenie finansowe

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie samofinansujących się form kształcenia

Załącznik nr 1 stawki za godziny realizowane na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia
Załącznik nr 2 dodatki za kierownictwo do zarzadzenia 2019
Załącznik nr 3 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych
Załącznik nr 4 wniosek o uruchomienie studiow podyplomowych
Załącznik nr 5 karta kursu dokształcającego
Załącznik nr 6 karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
Załącznik nr 7 karta szkolenia
Załącznik nr 8 karta kolejnej edycji szkolenia
Załącznik nr 9 kalkulacja finansowa
Załącznik nr 10 potwierdzenie rejestracji odplatnej formy -certyfikat
Załącznik nr 11 obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
Załącznik nr 12 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 13 częściowe sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 14 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
Załącznik nr 15 przyznania dodatku zadaniowego
Załącznik nr 16 rozliczenie finansowe

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim

załącznik 1 stawki za godziny ponadwymiarowe i umowy cywilno-prawne
załącznik 2 indywidualny przydział zajęć
załącznik 3 plan pracy jednostki
załącznik 4 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 5 korekta indywidualnego przydzialu czynności
załącznik 6 indywidualne sprawozdanie
załącznik 7 potwierdzenie wykonania zajęć
załącznik 8 lista wypłat za nadgodziny

ZARZĄDZENIE NR 140/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

Zasady i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło
Załącznik nr 1 – umowa zlecenie
Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor
Załącznik nr 4 – umowa o dzieło
Załącznik nr 5 – umowa o dzieło pr. autorskie
Załącznik nr 6 – umowa dzieło-recenzje
Załącznik nr 7 – schemat obiegu umów-PODSTAWOWY
Załącznik nr 8 – oświadczenie
Załącznik nr 9 – protokół rachunek zestawienie
Załącznik nr 10 – schemat obiegu umów-DYDAKTYKA
Załącznik nr 11 – wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 12 – rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 13 – sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych 09-2019
Załącznik nr 14 – schemat obiegu umów-PODYPLOMOWE
Załącznik nr 15 – schemat obiegu umów- REC i PROM
Załącznik nr 16 – zm. zarz.

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 48/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie nauczania języków obcych w ramach lektoratów w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)