Zewnętrzne akty prawne

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

 
Wewnętrzne akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie samofinansujących się form kształcenia
Załącznik nr 1 stawki za godziny realizowane na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia
Załącznik nr 2 dodatki za kierownictwo do zarzadzenia 2019
Załącznik nr 3 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych
Załącznik nr 4 wniosek o uruchomienie studiow podyplomowych
Załącznik nr 5 karta kursu dokształcającego
Załącznik nr 6 karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
Załącznik nr 7 karta szkolenia
Załącznik nr 8 karta kolejnej edycji szkolenia
Załącznik nr 9 kalkulacja finansowa
Załącznik nr 10 potwierdzenie rejestracji odplatnej formy -certyfikat
Załącznik nr 11 obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
Załącznik nr 12 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 13 częściowe sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 14 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
Załącznik nr 15 przyznania dodatku zadaniowego
Załącznik nr 16 rozliczenie finansowe

ZARZĄDZENIE NR 140/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

Zasady i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło
Załącznik nr 1 – umowa zlecenie
Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor
Załącznik nr 4 – umowa o dzieło
Załącznik nr 5 – umowa o dzieło pr. autorskie
Załącznik nr 6 – umowa dzieło-recenzje
Załącznik nr 7 – schemat obiegu umów-PODSTAWOWY
Załącznik nr 8 – oświadczenie
Załącznik nr 9 – protokół rachunek zestawienie
Załącznik nr 10 – schemat obiegu umów-DYDAKTYKA
Załącznik nr 11 – wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 12 – rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 13 – sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych 09-2019
Załącznik nr 14 – schemat obiegu umów-PODYPLOMOWE
Załącznik nr 15 – schemat obiegu umów- REC i PROM
Załącznik nr 16 – zm. zarz.

ZARZĄDZENIE 134/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

ZARZĄDZENIE 132/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenie Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik

UCHWAŁA NR 130/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia