Zewnętrzne akty prawne

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) – tekst ujednolicony

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

 
Wewnętrzne akty prawne

UCHWAŁA NR 61/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

UCHWAŁA NR 60/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie odpłatnych form kształcenia

Uchwała nr 57/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Uchwała nr 69/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

Uchwała nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego (obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2012/13)
załącznik

Zarządzenie nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1 stawki podstawowe
załącznik 2 stawki przeliczeniowe
załącznik 3 dodatki za kierownictwo
załącznik 4 analiza finasowa utworzenia kierunku
załącznik 5 analiza finasowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
załącznik 6 indywidualny przydział zajęć
załącznik 6a przydział czynnności – Egeria Edukacja
załącznik 7 Plan pracy jednostki
załącznik 8 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 9 korekta indywidualnego przydzialu czynności
załącznik 10 indywidualne sprawozdanie
załącznik 10a sprawozdanie indywidualne – wg egerii edukacji
załącznik 11 potwierdzenie wykonania zajęć
załącznik 12 Lista wypłat za nadgodziny
załącznik 13 kalkulacja finansowa
załącznik 14 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
załącznik 15 Potwierdzenie rejestracji odplatnej formy -certyfikat
załącznik 16 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
załącznik 16a sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
załącznik 17 refundacja wynagrodzeń
załącznik 18 przyznania dodatku specjalnego
załącznik 19 Lista-wypłat-za godziny na studiach podyplomowych kursach
załącznik 20 rozliczenie finansowe
załącznik 21 karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich
załącznik 22 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych
załącznik 23 wniosek o uruchomienie studiow podyplomowych
załącznik 24 Karta kursu dokształcającego
załącznik 25 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
załącznik 26 Karta szkolenia
załącznik 27 Karta kolejnej edycji szkolenia

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

załącznik do Zarządzenia nr 4/2018
załącznik nr 2 – umowa zlecenie – dydaktyka
załącznik nr 4 – umowa o dzieło
załącznik nr 5 – umowa o dzieło pr. autorskie
załącznik nr 7 – schemat obiegu umów PODSTAWOWY
załącznik nr 8 – oświadczenie

załącznik nr 9 – rachunek, protokół, zestawienie
załącznik nr 10 – schemat obiegu umów-DYDAKTYKA
załącznik nr 11 – wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne
załącznik nr 12 – rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka
załącznik nr 13 – sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych
załącznik nr 14 – schemat obiegu umów-PODYPLOMOWE

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia