PLANOWANIE I ROZLICZANIE DYDAKTYKI:

Indywidualny przydział zajęć dydaktycznych dla nauczyciela akademickiego
(załącznik 2 do Zarządzenia nr 9/2020 Rektora US)

Korekta do indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych
(załącznik 5 do Zarządzenia nr 9/2020 Rektora US)

Plan pracy jednostki (załącznik 3 do Zarządzenia nr 9/2020 Rektora US)

Zamówienie na wykonanie zajęć dydaktycznych w innej podstawowej/międzywydziałowej jednostce organizacyjnej
(załącznik 4 do Zarządzenia nr 9/2020 Rektora US)

Indywidualne sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
(załącznik 6 do Zarządzenia nr 9/2020 Rektora US)

Potwierdzenie wykonania zajęć dydaktycznych w innej podstawowej/międzywydziałowej jednostce organizacyjnej
(załącznik 7 do Zarządzenia nr 9/2020 Rektora US)

Lista należności z tytułu realizacji godzin godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli akademickich
(załącznik 8 do Zarządzenia nr 9/2020 Rektora US)

Tabela stawek podstawowych za godziny ponadwymiarowe
(załącznik 1 do Zarządzenia nr 9/2020 Rektora US)

Wniosek pracownika dot. uruchomienia/kontynuacji seminarium dyplomowego
dla grupy studentów mniejszej niż określona w §46 Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

Wniosek pracownika dot. uruchomienia/ kontynuacji seminarium doktoranckiego
dla grupy doktorantów mniejszej niż określona w §46 Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

Wniosek nauczyciela akademickiego o obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego
za osiągnięcia naukowe i twórcze