PRZYGOTOWANIE PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA:

Wzór programu studiów dla studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich dla cyklu kształcenia rozpoczynanego od roku akademickiego 2019/20

Wzór programu studiów dla studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich dla cyklu kształcenia rozpoczynanego od roku akademickiego 2019/20 – NOWE KIERUNKI

            Pomoc do planu studiów – formularz w formacie Excel: 
            –     studia pierwszego stopnia 
            –     studia drugiego stopnia 
            –     studia jednolite magisterskie

PLANOWANIE I ROZLICZANIE DYDAKTYKI:

Indywidualny przydział zajęć dydaktycznych dla nauczyciela akademickiego
(załącznik 6 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Indywidualny przydział zajęć dydaktycznych dla nauczyciela akademickiego (Egeria Edukacja)
(załącznik 6a do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Korekta do indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych
(załącznik 9 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Plan pracy jednostki (załącznik 7 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Zamówienie na wykonanie zajęć dydaktycznych w innej podstawowej/międzywydziałowej jednostce organizacyjnej
(załącznik 8 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Indywidualne sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich
(załącznik 10 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Indywidualne sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich (Egeria Edukacja)
(załącznik 10a do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Potwierdzenie wykonania zajęć dydaktycznych w innej podstawowej/międzywydziałowej jednostce organizacyjnej
(załącznik 11 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Lista należności z tytułu realizacji godzin godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli akademickich
(załącznik 12 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Tabela stawek podstawowych za godziny ponadwymiarowe
(załącznik 1 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Maksymalne wskaźniki przeliczeniowe
(załącznik 2 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Analiza finansowa utworzenia kierunku
(załącznik 4 do Zarządzenia nr 90/2018 Rektora US)

Wniosek pracownika dot. uruchomienia/kontynuacji seminarium dyplomowego
dla grupy studentów mniejszej niż określona w §21 ust.1 Uchwały nr 61/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego

Wniosek pracownika dot. uruchomienia/ kontynuacji seminarium doktoranckiego
dla grupy doktorantów mniejszej niż określona w §24 ust.2 Uchwały nr 61/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego

Wniosek nauczyciela akademickiego o obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego
za osiągnięcia naukowe i twórcze