Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 27 lipca 2005r.( z późn. zm.)
Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie kryteriów oceny programowej

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Publikacja nt. klasyfikacji kierunków kształcenia ISCED – Instytut Statystyki UNESCO

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012r.
w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość