UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR 57/2017  Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

UCHWAŁA NR 90/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIA:

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie samofinansujących się form kształcenia

Załącznik nr 1 stawki za godziny realizowane na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia
Załącznik nr 2 dodatki za kierownictwo do zarzadzenia 2019
Załącznik nr 3 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych
Załącznik nr 4 wniosek o uruchomienie studiow podyplomowych
Załącznik nr 5 karta kursu dokształcającego
Załącznik nr 6 karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
Załącznik nr 7 karta szkolenia
Załącznik nr 8 karta kolejnej edycji szkolenia
Załącznik nr 9 kalkulacja finansowa
Załącznik nr 10 potwierdzenie rejestracji odplatnej formy -certyfikat
Załącznik nr 11 obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
Załącznik nr 12 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 13 częściowe sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 14 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
Załącznik nr 15 przyznania dodatku zadaniowego
Załącznik nr 16 rozliczenie finansowe

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Szczecińskim

załącznik 1 stawki za godziny ponadwymiarowe i umowy cywilno-prawne
załącznik 2 indywidualny przydział zajęć
załącznik 3 plan pracy jednostki
załącznik 4 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 5 korekta indywidualnego przydzialu czynności
załącznik 6 indywidualne sprawozdanie
załącznik 7 potwierdzenie wykonania zajęć
załącznik 8 lista wypłat za nadgodziny

ZARZĄDZENIE NR 140/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

Zasady i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło
Załącznik nr 1 – umowa zlecenie
Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor
Załącznik nr 4 – umowa o dzieło
Załącznik nr 5 – umowa o dzieło pr. autorskie
Załącznik nr 6 – umowa dzieło-recenzje
Załącznik nr 7 – schemat obiegu umów-PODSTAWOWY
Załącznik nr 8 – oświadczenie
Załącznik nr 9 – protokół rachunek zestawienie
Załącznik nr 10 – schemat obiegu umów-DYDAKTYKA
Załącznik nr 11 – wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 12 – rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 13 – sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych 09-2019
Załącznik nr 14 – schemat obiegu umów-PODYPLOMOWE
Załącznik nr 15 – schemat obiegu umów- REC i PROM
Załącznik nr 16 – zm. zarz.

ZARZĄDZENIE 134/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich

ZARZĄDZENIE 132/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenie Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik

ZARZĄDZENIE 85/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE 90/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1 stawki podstawowe
załącznik 2 stawki przeliczeniowe
załącznik 3 dodatki za kierownictwo

załącznik 4 analiza finansowa utworzenia kierunku
załącznik 5 analiza finansowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
załącznik 6 ind przydział zajęć

załącznik 6a przydział czynnności – wg egerii (002)

załącznik 7 Plan pracy jednostki
załącznik 8 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 9 korekta indywidualnego przydziału czynności
załącznik 10 indywidualne sprawozdanie
załącznik 10a sprawozdanie indywidualne – wg egerii edukacji
załącznik 11 potwierdzenie wykonania zajęć

załącznik 12 Lista wypłat za nadgodziny

załącznik 13 kalkulacja finansowa

załącznik 14 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji

załącznik 14-Obciążenia-zajęciami-dydaktycznymi-lub-odpowiedni-wydruk-z-egerii-edukacji (1)

załącznik 15 Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy -certyfikat
załącznik 16 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach

załącznik 16a sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach (003)
załącznik 16a-sprawozdanie-częsciowe 16a z-wykonania-zajęć-dydaktycznych-na-studiach-podyplomowych-kursach

załącznik 16-sprawozdanie-z-wykonania-zajęć-dydaktycznych-na-studiach-podyplomowych-kursach

załącznik 17 refundacja wynagrodzeń

załącznik 18 przyznania dodatku specjalnego

załącznik 19 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
załącznik 20 rozliczenie finansowe

załącznik 21 karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich

załącznik 22 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych

załącznik 23 wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych

załącznik 24 Karta kursu dokształcającego
załącznik 25 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego

załącznik 26 Karta szkolenia

załącznik 27 Karta kolejnej edycji szkolenia

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 48/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie nauczania języków obcych w ramach lektoratów w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i innych placówek za opiekę nad studentami Uniwersytetu Szczecińskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie

ZARZĄDZENIE NR 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)