UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR 61/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

UCHWAŁA NR 60/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie odpłatnych form kształcenia

UCHWAŁA NR 57/2017  Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

UCHWAŁA NR 72/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2016r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich (obowiązuje do końca roku akademickiego 2017/18)

UCHWAŁA NR 70/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 czerwca 2014r.
w sprawie odpłatnych form kształcenia (obowiązuje do końca roku akademickiego 2017/18)

UCHWAŁA NR 90/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIA:

ZARZĄDZENIE 85/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE 90/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1 stawki podstawowe
załącznik 2 stawki przeliczeniowe
załącznik 3 dodatki za kierownictwo

załącznik 4 analiza finansowa utworzenia kierunku
załącznik 5 analiza finansowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
załącznik 6 ind przydział zajęć

załącznik 6a przydział czynnności – wg egerii (002)

załącznik 7 Plan pracy jednostki
załącznik 8 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 9 korekta indywidualnego przydziału czynności
załącznik 10 indywidualne sprawozdanie
załącznik 10a sprawozdanie indywidualne – wg egerii edukacji
załącznik 11 potwierdzenie wykonania zajęć

załącznik 12 Lista wypłat za nadgodziny

załącznik 13 kalkulacja finansowa

załącznik 14 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji

załącznik 14-Obciążenia-zajęciami-dydaktycznymi-lub-odpowiedni-wydruk-z-egerii-edukacji (1)

załącznik 15 Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy -certyfikat
załącznik 16 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach

załącznik 16a sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach (003)
załącznik 16a-sprawozdanie-częsciowe 16a z-wykonania-zajęć-dydaktycznych-na-studiach-podyplomowych-kursach

załącznik 16-sprawozdanie-z-wykonania-zajęć-dydaktycznych-na-studiach-podyplomowych-kursach

załącznik 17 refundacja wynagrodzeń

załącznik 18 przyznania dodatku specjalnego

załącznik 19 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
załącznik 20 rozliczenie finansowe

załącznik 21 karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich

załącznik 22 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych

załącznik 23 wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych

załącznik 24 Karta kursu dokształcającego
załącznik 25 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego

załącznik 26 Karta szkolenia

załącznik 27 Karta kolejnej edycji szkolenia

ZARZĄDZENIE 45/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1 stawki podstawowe
załącznik 2 stawki przeliczeniowe
załącznik 3 dodatki za kierownictwo
załącznik 4 analiza finasowa utworzenia kierunku
załącznik 5 analiza finasowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
załącznik 6 indywidualny przydział zajęć
załącznik 6a przydział czynnności – Egeria Edukacja
załącznik 7 Plan pracy jednostki
załącznik 8 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 9 korekta indywidualnego przydzialu czynności
załącznik 10 indywidualne sprawozdanie
załącznik 10a sprawozdanie indywidualne – wg egerii edukacji
załącznik 11 potwierdzenie wykonania zajęć
załącznik 12 Lista wypłat za nadgodziny
załącznik 13 kalkulacja finansowa
załącznik 14 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
załącznik 15 Potwierdzenie rejestracji odplatnej formy -certyfikat
załącznik 16 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
załącznik 16a sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
załącznik 17 refundacja wynagrodzeń
załącznik 18 przyznania dodatku specjalnego
załącznik 19 Lista-wypłat-za godziny na studiach podyplomowych kursach
załącznik 20 rozliczenie finansowe
załącznik 21 karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich
załącznik 22 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych
załącznik 23 wniosek o uruchomienie studiow podyplomowych
załącznik 24 Karta kursu dokształcającego
załącznik 25 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
załącznik 26 Karta szkolenia
załącznik 27 Karta kolejnej edycji szkolenia

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

załącznik do zarządzenia nr 4/2018

załącznik 1-umowa-zlecenie
załącznik 2 umowa-zlecenie-dydaktyka
załącznik 3 umowa-zlecenie-promotor
załącznik 4 umowa-o-dzieło
załącznik 5 umowa-o-dzieło pr. autorskie
załącznik 6 umowa-dzieło-recenzje
załącznik 7 schemat-obiegu-umów-PODSTAWOWY
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 9 protokół-rachunek-zestawienie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 12 rachunek-do-umowy-zlecenie-dydaktyka
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE
załącznik 15 schemat-obiegu-umów-REC-i-PROM

do umów zawieranych po 25 maja 2018 r. obowiązkowo dołączyć należy załacznik nr 16
załącznik 16 – klauzula informacyjna umowy cywilnoprawne 

Zarządzenie nr 36/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

ZARZĄDZENIE NR 48/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie nauczania języków obcych w ramach lektoratów w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i innych placówek za opiekę nad studentami Uniwersytetu Szczecińskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie

ZARZĄDZENIE NR 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)