Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8

UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR 61/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

UCHWAŁA NR 60/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie odpłatnych form kształcenia

UCHWAŁA NR 57/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

UCHWAŁA NR 156/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 32/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 marca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa kursów dokształcających na Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIA:

ZARZĄDZENIE 90/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1 stawki podstawowe
załącznik 2 stawki przeliczeniowe
załącznik 3 dodatki za kierownictwo
załącznik 4 analiza finansowa utworzenia kierunku
załącznik 5 analiza finansowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
załącznik 6 ind przydział zajęć
załącznik 6a przydział czynności – wg EE
załącznik 7 Plan pracy jednostki
załącznik 8 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 9 korekta indywidualnego przydziału czynności
załącznik 10 indywidualne sprawozdanie
załącznik 10a sprawozdanie indywidualne – wg EE
załącznik 11 potwierdzenie wykonania zajęć
załącznik 12 Lista wypłat za nadgodziny
załącznik 13 kalkulacja finansowa
załącznik 14 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
załącznik 15 Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy -certyfikat
załącznik 16 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach 
załącznik 16a-sprawozdanie-częsciowe 16a z-wykonania-zajęć-dydaktycznych-na-studiach-podyplomowych-kursach
załącznik 17 refundacja wynagrodzeń
załącznik 18 przyznanie dodatku specjalnego
załącznik 19 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
załącznik 20 rozliczenie finansowe
załącznik 21 karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich
załącznik 22 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
załącznik 23 wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych
załącznik 24 Karta kursu dokształcającego
załącznik 25 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
załącznik 26 Karta szkolenia
załącznik 27 Karta kolejnej edycji szkolenia

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1 stawki podstawowe
załącznik 2 stawki przeliczeniowe
załącznik 3 dodatki za kierownictwo
załącznik 4 analiza finasowa utworzenia kierunku
załącznik 5 analiza finasowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
załącznik 6 indywidualny przydział zajęć
załącznik 6a przydział czynnności – Egeria Edukacja
załącznik 7 Plan pracy jednostki
załącznik 8 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 9 korekta indywidualnego przydzialu czynności
załącznik 10 indywidualne sprawozdanie
załącznik 10a sprawozdanie indywidualne – wg egerii edukacji
załącznik 11 potwierdzenie wykonania zajęć
załącznik 12 Lista wypłat za nadgodziny
załącznik 13 kalkulacja finansowa
załącznik 14 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
załącznik 15 Potwierdzenie rejestracji odplatnej formy -certyfikat
załącznik 16 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
załącznik 16a sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
załącznik 17 refundacja wynagrodzeń
załącznik 18 przyznania dodatku specjalnego
załącznik 19 Lista-wypłat-za godziny na studiach podyplomowych kursach
załącznik 20 rozliczenie finansowe
załącznik 21 karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich
załącznik 22 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych
załącznik 23 wniosek o uruchomienie studiow podyplomowych
załącznik 24 Karta kursu dokształcającego
załącznik 25 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
załącznik 26 Karta szkolenia
załącznik 27 Karta kolejnej edycji szkolenia

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

załącznik do zarządzenia nr 4/2018
załącznik 1-umowa-zlecenie

załącznik 2 umowa-zlecenie-dydaktyka
załącznik 3 umowa-zlecenie-promotor
załącznik 4 umowa-o-dzieło
załącznik 5 umowa-o-dzieło pr. autorskie
załącznik 6 umowa-dzieło-recenzje
załącznik 7 schemat-obiegu-umów-PODSTAWOWY
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 9 protokół-rachunek-zestawienie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 12 rachunek-do-umowy-zlecenie-dydaktyka
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE
załącznik 15 schemat-obiegu-umów-REC-i-PROM

do umów zawieranych po 25 maja 2018 r. obowiązkowo dołączyć należy załacznik nr 16
załącznik 16 – klauzula informacyjna umowy cywilnoprawne 

ZARZĄDZENIE NR 49/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie szczegółowego opisu technicznego i zasad wypełniania świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) dla studiów podyplomowych

ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy studiów podyplomowych oraz księgi świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]