Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8

UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR 60/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie odpłatnych form kształcenia

UCHWAŁA NR 57/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

UCHWAŁA NR 156/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 32/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 marca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa kursów dokształcających na Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIA:

ZARZĄDZENIE NR 140/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
Zasady i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło
Załącznik nr 1 – umowa zlecenie
Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor
Załącznik nr 4 – umowa o dzieło
Załącznik nr 5 – umowa o dzieło pr. autorskie
Załącznik nr 6 – umowa dzieło-recenzje
Załącznik nr 7 – schemat obiegu umów-PODSTAWOWY
Załącznik nr 8 – oświadczenie
Załącznik nr 9 – protokół rachunek zestawienie
Załącznik nr 10 – schemat obiegu umów-DYDAKTYKA
Załącznik nr 11 – wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 12 – rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 13 – sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 14 – schemat obiegu umów-PODYPLOMOWE
Załącznik nr 15 – schemat obiegu umów- REC i PROM
Załącznik nr 16 – zm. zarz.

ZARZĄDZENIE 105/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik

ZARZĄDZENIE 90/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1 stawki podstawowe
załącznik 2 stawki przeliczeniowe
załącznik 3 dodatki za kierownictwo
załącznik 4 analiza finansowa utworzenia kierunku
załącznik 5 analiza finansowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
załącznik 6 ind przydział zajęć
załącznik 6a przydział czynności – wg EE
załącznik 7 Plan pracy jednostki
załącznik 8 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 9 korekta indywidualnego przydziału czynności
załącznik 10 indywidualne sprawozdanie
załącznik 10a sprawozdanie indywidualne – wg EE
załącznik 11 potwierdzenie wykonania zajęć
załącznik 12 Lista wypłat za nadgodziny
załącznik 13 kalkulacja finansowa
załącznik 14 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
załącznik 15 Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy -certyfikat
załącznik 16 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach 
załącznik 16a-sprawozdanie-częsciowe 16a z-wykonania-zajęć-dydaktycznych-na-studiach-podyplomowych-kursach
załącznik 17 refundacja wynagrodzeń
załącznik 18 przyznanie dodatku specjalnego
załącznik 19 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
załącznik 20 rozliczenie finansowe
załącznik 21 karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich
załącznik 22 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
załącznik 23 wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych
załącznik 24 Karta kursu dokształcającego
załącznik 25 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
załącznik 26 Karta szkolenia
załącznik 27 Karta kolejnej edycji szkolenia

ZARZĄDZENIE NR 49/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie szczegółowego opisu technicznego i zasad wypełniania świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) dla studiów podyplomowych

ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy studiów podyplomowych oraz księgi świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim