Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8

 

UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR 130/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie wytycznych  dotyczących  programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

 

ZARZĄDZENIA:

ZARZĄDZENIE NR 157/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 września 2021r.
w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 133/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie samofinansujących się form kształcenia
Załącznik nr 3 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
Załącznik nr 4 karta nowotworzonych studiów podyplomowych
Załącznik nr 5 karta uruchomienia kolejnego cyklu studiów podyplomowych
Załącznik nr 6 karta nowotworzonej innej formy kształcenia
Załącznik nr 7 karta uruchomienia kolejnego cyklu innej formy kształcenia
Załącznik nr 8 kalkulacja finansowa
Załącznik nr 9 obciążenia zajęciami dydaktycznymi
Załącznik nr 10 potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy kształcenia prowadzonej na zasadzie samofinansowania
Załącznik nr 11 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 12 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 13 wniosek w sprawie wypłaty wynagrodzeń za godziny dydaktyczne lub za promotorstwo na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach
Załącznik nr 14 wniosek w sprawie przyznania dodatku zadaniowego finansowanego ze środków studiów podyplomowych, kursów i szkoleń
Załącznik nr 15 rozliczenie finansowe

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie samofinansujących się form kształcenia

Załącznik nr 1 stawki za godziny realizowane na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia
Załącznik nr 2 dodatki za kierownictwo do zarządzenia 2019

Załącznik nr 3 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
Załącznik nr 4 wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych
Załącznik nr 5 karta kursu dokształcającego
Załącznik nr 6 karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
Załącznik nr 7 karta szkolenia
Załącznik nr 8 karta kolejnej edycji szkolenia
Załącznik nr 9 kalkulacja finansowa
Załącznik nr 10 potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy -certyfikat
Załącznik nr 11 obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
Załącznik nr 12 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 13 częściowe sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 14 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
Załącznik nr 15 przyznania dodatku zadaniowego
Załącznik nr 16 rozliczenie finansowe

ZARZĄDZENIE NR 200 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim
załącznik

ZARZĄDZENIE NR 140/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
Zasady i tryb zawierania umów zleceń i umów o dzieło
Załącznik nr 1 – umowa zlecenie
Załącznik nr 2 – umowa zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 3 – umowa zlecenie-promotor
Załącznik nr 4 – umowa o dzieło
Załącznik nr 5 – umowa o dzieło pr. autorskie
Załącznik nr 6 – umowa dzieło-recenzje
Załącznik nr 7 – schemat obiegu umów-PODSTAWOWY
Załącznik nr 8 – oświadczenie
Załącznik nr 9 – protokół rachunek zestawienie
Załącznik nr 10 – schemat obiegu umów-DYDAKTYKA
Załącznik nr 11 – wniosek do umowy na zajęcia dydaktyczne
Załącznik nr 12 – rachunek do umowy zlecenie-dydaktyka
Załącznik nr 13 – sprawozdanie z wykonania umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 14 – schemat obiegu umów-PODYPLOMOWE
Załącznik nr 15 – schemat obiegu umów- REC i PROM
Załącznik nr 16 – zm. zarz.

ZARZĄDZENIE NR 49/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie szczegółowego opisu technicznego i zasad wypełniania świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) dla studiów podyplomowych

ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy studiów podyplomowych oraz księgi świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim