Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR 130/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wytycznych dotyczących  programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

UCHWAŁA NR 61/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

 

ZARZĄDZENIA:

ZARZĄDZENIE NR 133/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 23 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie samofinansujących się form kształcenia
Załącznik nr 3 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
Załącznik nr 4 karta nowotworzonych studiów podyplomowych
Załącznik nr 5 karta uruchomienia kolejnego cyklu studiów podyplomowych
Załącznik nr 6 karta nowotworzonej innej formy kształcenia
Załącznik nr 7 karta uruchomienia kolejnego cyklu innej formy kształcenia
Załącznik nr 8 kalkulacja finansowa
Załącznik nr 9 obciążenia zajęciami dydaktycznymi
Załącznik nr 10 potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy kształcenia prowadzonej na zasadzie samofinansowania
Załącznik nr 11 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 12 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych
Załącznik nr 13 wniosek w sprawie wypłaty wynagrodzeń za godziny dydaktyczne lub za promotorstwo na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach
Załącznik nr 14 wniosek w sprawie przyznania dodatku zadaniowego finansowanego ze środków studiów podyplomowych, kursów i szkoleń
Załącznik nr 15 rozliczenie finansowe

ZARZĄDZENIE 11/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie samofinansujących się form kształcenia

Załącznik nr 1 stawki za godziny realizowane na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia
Załącznik nr 2 dodatki za kierownictwo do zarzadzenia 2019
Załącznik nr 3 wniosek o utworzenie studiow podyplomowych
Załącznik nr 4 wniosek o uruchomienie studiow podyplomowych
Załącznik nr 5 karta kursu dokształcającego
Załącznik nr 6 karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
Załącznik nr 7 karta szkolenia
Załącznik nr 8 karta kolejnej edycji szkolenia
Załącznik nr 9 kalkulacja finansowa
Załącznik nr 10 potwierdzenie rejestracji odplatnej formy -certyfikat
Załącznik nr 11 obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
Załącznik nr 12 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 13 częściowe sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
Załącznik nr 14 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
Załącznik nr 15 przyznania dodatku zadaniowego
Załącznik nr 16 rozliczenie finansowe

ZARZĄDZENIE 90/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia

załącznik 1 stawki podstawowe
załącznik 2 stawki przeliczeniowe
załącznik 3 dodatki za kierownictwo
załącznik 4 analiza finansowa utworzenia kierunku
załącznik 5 analiza finansowa utworzenia studiów trzeciego stopnia
załącznik 6 indywidualny przydział zajęć
załącznik 6a indywidualny przydział zajęć – wg EE
załącznik 7 Plan pracy jednostki
załącznik 8 zamówienie na wykonanie zajęć
załącznik 9 korekta indywidualnego przydziału czynności
załącznik 10 indywidualne sprawozdanie
załącznik 10a sprawozdanie indywidualne – wg EE
załącznik 11 potwierdzenie wykonania zajęć
załącznik 12 Lista wypłat za nadgodziny
załącznik 13 kalkulacja finansowa
załącznik 14 Obciążenia zajęciami dydaktycznymi lub odpowiedni wydruk z egerii edukacji
załącznik 15 Potwierdzenie rejestracji odpłatnej formy -certyfikat
załącznik 16 sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych kursach
załącznik 16a-sprawozdanie-częsciowe 16a z-wykonania-zajęć-dydaktycznych-na-studiach-podyplomowych-kursach
załącznik 17 refundacja wynagrodzeń
załącznik 18 przyznanie dodatku specjalnego
załącznik 19 lista wypłat za godziny na studiach podyplomowych kursach szkoleniach
załącznik 20 rozliczenie finansowe
załącznik 21 karta studiów III stopnia (nst) doktoranckich
załącznik 22 wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
załącznik 23 wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych
załącznik 24 Karta kursu dokształcającego
załącznik 25 Karta kolejnej edycji kursu dokształcającego
załącznik 26 Karta szkolenia
załącznik 27 Karta kolejnej edycji szkolenia

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

załącznik do Zarządzenia nr 4/2018
załącznik 1-umowa-zlecenie
załącznik 2 umowa-zlecenie-dydaktyka
załącznik 3 umowa-zlecenie-promotor
załącznik 4 umowa-o-dzieło
załącznik 5 umowa-o-dzieło pr. autorskie
załącznik 6 umowa-dzieło-recenzje
załącznik 7 schemat-obiegu-umów-PODSTAWOWY
załącznik 8 oświadczenie
załącznik 9 protokół-rachunek-zestawienie
załącznik 11 wniosek-do-umowy-na-zajęcia-dydaktyczne
załącznik 12 rachunek-do-umowy-zlecenie-dydaktyka
załącznik 13 sprawozdanie-z-wykonania-umowy-na-prowadzenie-zajęć-dydaktycznych
załącznik 14 schemat-obiegu-umów-PODYPLOMOWE
załącznik 15 schemat-obiegu-umów-REC-i-PROM

do umów zawieranych po 25 maja 2018 r. obowiązkowo dołączyć należy załacznik nr 16
załącznik 16 – klauzula informacyjna umowy cywilnoprawne